Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej

szkola-montessori-urszuli-ledochowskiej

Szkoła Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej istnieje od IX 2011r., jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej, wpisaną do rejestru placówek niepublicznych prowadzonego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa. Nasi uczniowie realizują obowiązek szkolny, wystawiamy ważne świadectwa, podlegamy kontrolom i nadzorowi pedagogicznemu ze strony Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Szkoła Montessori w Warszawie stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

Nasza szkoła pracuje zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. Praca z dziećmi i rodzicami oparta jest na wartościach chrześcijańskich, które, w naszym przekonaniu, mają charakter uniwersalny.

Szkoła Montessori im. Św. U. Ledóchowskiej kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do szóstej w dwóch etapach kształcenia: nauczanie początkowe, tzw. I etap kształcenia (klasy I – III) oraz klasy starsze, tzw. II etap kształcenia (IV – VI).

Zespół tworzący Szkołę Montessori w Warszawie im. św. Urszuli Ledóchowskiej  składa się z osób związanych z Przedszkolem Montessori Słonecznik, od lat zaangażowanych w edukację i wychowanie dzieci.

Więcej informacji na stronie: http://www.spmontessori.pl/