Podyplomowe Studia Wychowanie Przedszkolne Metodą Marii Montessori

Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski
Kierownik studiów: dr Elżbieta Widota
e-mail: elzbieta.widota@gmail.com

Sekretariat: mgr Anna Szewczyk
pok. 116 – poniedziałek-piątek: 10:30-13:30
tel. 55 308 21, 55 308 26
e-mail: a.szewczyk@uw.edu.pl

Czas trwania: 2 semestry (480h)

Rekrutacja: 15-31.07.2014r. oraz 01.09- 03.10.2014r.

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio – niedzielne

Opłaty za studia:

• jednorazowo za cały rok akademicki: 4500 zł (opłatę należy uiścić do 30.10.2014r.)
• w dwóch ratach: po 2350 zł (I rata płatna do 03.10.2014r., druga rata płatna do 20.01.2015r.)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny/230/
Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

 

tytułem Studia podyplomowe Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori.

Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie studentów w zakresie pracy metodą Marii Montessori z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowania procesu nauczania, współpracy z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.
• Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe (licencjat lub magisterium).

• Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów to 20 osób.

• O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona – 25 osób.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

1. Podanie o przyjęcie na studia (do Kierownika Studiów).

2. Życiorys.

3. Poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu także skrócony akt małżeństwa lub odpis prawomocnej decyzji o zmianie nazwiska).

4. Kwestionariusz osobowy (do pobrania tu).

5. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania tu).

6. Jedno zdjęcie.

Dokumenty należy składać osobiście u Pani mgr Anny Szewczyk, pok. 116.

Zajęcia będą prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną – pracowników Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, dr hab. Rafał Godoń, dr Elżbieta Widota, mgr Anna Sobolewska), a także przez doświadczonych praktyków i metodyków, pracujących na co dzień według metody Marii Montessori (mgr Hanna Gorska, mgr Dominika Izdebska, mgr Magdalena Kania, mgr Joanna Szymańska).

Absolwent studiów zdobędzie specjalistyczne przygotowanie do stosowania metody Montessori, które obejmuje znajomość teoretycznych podstaw i założeń pedagogiki Montessori oraz umiejętność wdrażania w praktykę tej koncepcji pedagogiki. W programie studiów szczególny nacisk został położony na takie zagadnienia pedagogiczne jak: uczenie się przez działanie, samodzielność, koncentracja, lekcje ciszy, porządek, społeczne reguły, obserwacja i indywidualny tok rozwoju każdego dziecka oraz przygotowanie merytoryczne i metodyczne z następujących działów: życie codzienne, sensoryka, matematyka, język i edukacja kosmiczna.

Absolwent zdobędzie również ogólne przygotowanie z zakresu psychologii i pedagogiki, umożliwiające  wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, indywidualizowanie procesu nauczania oraz współpracę z gronem nauczycielskim i z rodzicami wychowanków. Absolwent uzyska kompetencje refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori obejmuje 3 moduły realizowane przez 2 semestry. Słuchacza studiów obowiązuje 480 godzin dydaktycznych, w tym: 160 godzin praktyk pedagogicznych; 42 godziny wykładów, 242 godziny ćwiczeń, 36 godzin warsztatów (zobacz szczegóły programu):

Moduł I - Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wychowania (zagadnienia z pedagogiki i psychologii, dobrane zgodnie z potrzebami realizacji zajęć metodą Marii Montessori)

Moduł II – Pedagogika Marii Montessori (cele i teoretyczne założenia sytemu wychowania stworzonego przez Marię Montessori)

Moduł III – Metodyka pracy wg założeń pedagogiki Marii Montessori – praktyka pedagogiczna  (zakres umiejętności metodycznych koniecznych do realizacji metody Marii Montessori oraz kształtowanie umiejętności rozwijania indywidualnych cech osobowości dziecka metodą Marii Montessori).

źródło: http://pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/podyplomowe.php?id=3851